Tenis

Image

 

Tenis w CSR Manhattan

W CRS Manhattan oferujemy Państwu sześć kortów do tenisa ziemnego. Są to najwyżej jakości trzy korty zewnętrzne o nawierzchni z mączki ceglanej, obok których powstało letnie zaplecze dla trenerów oraz węzeł sanitarny. W hali obok budynku głównego powstały kolejne trzy korty do tenisa o nawierzchni dywanowej, z oświetleniem typu LED. Wykonawcą nawierzchni jest firma SCHOPP SPORTBODEN GmbH ODDZIAŁ POLSKA. Nawierzchnia dywanowa uzupełniona jest granulatem, co powoduje, że zachowuje się jak nawierzchnia z mączki. Jest bardzo przyjazna dla stawów. W okresie zimowym hala będzie ogrzewana promiennikami gazowymi.
Managerem i instruktorem tenisa jest p. Grzegorz Winiecki tel. 607 301 629. Zapraszamy na zajęcia prowadzone zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi.
W okresie zimowym zaproponujemy udział we własnej amatorskiej lidze.

 

REGULAMIN CSR MANHATTAN

 
 
 1. Postanowienia ogólne.
 
 1. Warunkiem korzystania z oferty CSR Manhattan jest zakup biletu/karnetu, który jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, wyjątek stanowią karnety firmowe oraz karnety „za kort”.
 3. Zakup biletu/karnetu jest jednoznaczny z oświadczeniem Klienta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach oraz o udziale w nich na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 5. Klienci korzystający z pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do CSR Manhattan zobowiązani są do użytkowania ich w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Za zniszczenia i wyrządzone szkody Klienci ponoszą odpowiedzialność materialną.
 6. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. Personel CSR Manhattan nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klient Centrum powinien zasięgnąć porady specjalisty przed przystąpieniem do zajęć.
 8. W przypadku złego samopoczucia uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia oraz bezwzględnie przerwać trening.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren CSR Manhattan napojów alkoholowych, środków odurzających, sterydów i narkotyków oraz palenia papierosów. Zakupione w recepcji napoje alkoholowe można spożywać w wyznaczonych do tego miejscach. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą uczestniczyć w zajęciach i nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 10. Na terenie CSR Manhattan zabrania się wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku, handlu i akwizycji oraz wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych) oraz rowerów.
 11. W przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa lub naruszenia niniejszego regulaminu czy też ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych CSR Manhattan zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z zajęć.
 12. CSR Manhattan nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki zaistniałe na terenie CSR Manhattan, niezwiązane ściśle z działalnością Centrum.
 13. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na podanie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz utrwalanie własnego wizerunku podczas nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych w trakcie zajęć oraz ich publikację w celach reklamowych na stronie internetowej CSR Manhattan oraz na Facebook.com.
 14. CSR Manhattan nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu.
 15. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie niniejszego regulaminu jest instruktor prowadzący dane zajęcia. Jest on upoważniony do ostatecznej interpretacji postanowień regulaminu i podejmowania decyzji dotyczących osób, które ich nie respektują.
 16. CSR Manhattan zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu i cennika.
 1. Postanowienia szczegółowe

 1. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.
 2. Na korcie obowiązuje obuwie na płaskiej podeszwie i strój sportowy. W przypadku nieodpowiedniego obuwia, pracownik CSR Manhattan ma prawo nie wpuścić danej osoby na kort.
 3. Jednorazowo na korcie mogą przebywać maksymalnie cztery osoby z wyjątkiem grup zorganizowanych i nauki gry w tenisa ziemnego.
 4. Na terenie obiektu dzieci do lat 12 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom osoby nadzorującej korty.
 6. Korzystający ma prawo wejść na kort dokładnie o godzinie opłaconej i zobowiązany jest opuścić kort o godzinie upłynięcia rezerwacji, po wcześniejszym wyszczotkowaniu kortu.
 7. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz wypożyczony sprzęt (rakiety tenisowe) zobowiązane są do jego naprawy lub odkupienia.
 8. Korzystający z kortu musi zachowywać się w sposób umożliwiający grę osobom na kortach sąsiednich
 9. Rezerwacji kortów można dokonywać osobiście w recepcji CSR Manhattan lub telefonicznie, podając imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy. W przypadku rezygnacji z rezerwacji obowiązuje telefoniczne/osobiste powiadomienie najpóźniej do godz. 15:00 w dniu rezerwacji, lub z dwugodzinnym wyprzedzeniem w przypadku rezerwacji dopołudniowych. W innym przypadku rezerwujący ponosi pełną opłatę za wynajem kortu.