Tenis

Image

 

Squash

Centrum Manhattan oferuje dwa korty do squasha. Obydwa posiadają bardzo wysokiej jakości podłogę na amortyzowanym podłożu, dzięki czemu ryzyko powstawania kontuzji w trakcie gry jest zmniejszone.
Korty oświetlane są lampami LED.
Każdy kort posiada niezależny system klimatyzacji i wentylacji. Zamontowany został także system do elektronicznego wyświetlania wyników. Wykonawcą jest firma SETPRIM sp z o.o. - System SQUASHBALL.
Fenomen squash'a uwarunkowany jest możliwością prowadzenia gry, bez poczucia świadomości końca własnych możliwości fizycznych.
Squash, jak żaden inny sport, doprowadza gracza do kresu jego własnych możliwości kondycyjnych – za jego niewymuszoną aprobatą.
Wg magazynu FORBES squash to sport, pozwalający na spalenie w ciągu 1 godziny nawet 1200 kcal!
Instruktorem squasha jest Łukasz Bekus tel. 607 889 186. Zajęcia prowadzone są zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Przewidujemy także prowadzenie własnej ligi amatorskiej.
 

REGULAMIN CSR MANHATTAN

 
 
 1. Postanowienia ogólne.
 
 1. Warunkiem korzystania z oferty CSR Manhattan jest zakup biletu/karnetu, który jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, wyjątek stanowią karnety firmowe oraz karnety „za kort”.
 3. Zakup biletu/karnetu jest jednoznaczny z oświadczeniem Klienta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach oraz o udziale w nich na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 5. Klienci korzystający z pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do CSR Manhattan zobowiązani są do użytkowania ich w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Za zniszczenia i wyrządzone szkody Klienci ponoszą odpowiedzialność materialną.
 6. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. Personel CSR Manhattan nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klient Centrum powinien zasięgnąć porady specjalisty przed przystąpieniem do zajęć.
 8. W przypadku złego samopoczucia uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia oraz bezwzględnie przerwać trening.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren CSR Manhattan napojów alkoholowych, środków odurzających, sterydów i narkotyków oraz palenia papierosów. Zakupione w recepcji napoje alkoholowe można spożywać w wyznaczonych do tego miejscach. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą uczestniczyć w zajęciach i nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 10. Na terenie CSR Manhattan zabrania się wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku, handlu i akwizycji oraz wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych) oraz rowerów.
 11. W przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa lub naruszenia niniejszego regulaminu czy też ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych CSR Manhattan zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z zajęć.
 12. CSR Manhattan nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki zaistniałe na terenie CSR Manhattan, niezwiązane ściśle z działalnością Centrum.
 13. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na podanie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz utrwalanie własnego wizerunku podczas nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych w trakcie zajęć oraz ich publikację w celach reklamowych na stronie internetowej CSR Manhattan oraz na Facebook.com.
 14. CSR Manhattan nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu.
 15. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie niniejszego regulaminu jest instruktor prowadzący dane zajęcia. Jest on upoważniony do ostatecznej interpretacji postanowień regulaminu i podejmowania decyzji dotyczących osób, które ich nie respektują.
 16. CSR Manhattan zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu i cennika.
 1. Postanowienia szczegółowe

 1. Osoba wynajmująca kort osobiście odpowiada za zachowanie współpartnerów, dbałość o powierzone wyposażenie, sposób korzystania z szatni i łazienek zgodnie z ich przeznaczeniem i ogólnymi zasadami kultury i dobrego wychowania.
 2. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące CSR Manhattan ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczone rakiety w przypadku złamania lub zaginięcia odpowiedzialność materialna wynosi 100% wartości nowej rakiety.
 3. Na korcie mogą przebywać tylko osoby grające (max 3, lub 4 na zajęciach grupowych z instruktorem), w czystym obuwiu na jasnej, kauczukowej podeszwie, które nie pozostawia śladów na podłodze.
 4. Osoby posiadające brudne obuwie lub obuwie z ciemną podeszwą, rysującą powierzchnię parkietu zostaną poproszone o opuszczenie kortu, co nie uprawnia ich do ubiegania się o zwrot opłaty za zarezerwowany wcześniej kort.
 5. Zaleca się używanie okularów ochronnych.
 6. Rezerwacji kortów można dokonywać osobiście w recepcji CSR Manhattan lub telefonicznie, podając imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy. W przypadku rezygnacji z rezerwacji obowiązuje telefoniczne/osobiste powiadomienie najpóźniej do godz. 12:00 w dniu rezerwacji, lub z dwugodzinnym wyprzedzeniem w przypadku rezerwacji dopołudniowych. W innym przypadku rezerwujący jest zobowiązany uiścić pełną opłatę za wynajem kortu.
 7. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej; każde przedłużenie o 5 minut nalicza kolejne pół godziny wynajęcia kortu.
 8. Imprezy turniejowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.